Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży AUXILIUM zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży AUXILIUM.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mirosław Cibor.
 • E-mail: biuro@auxilium-fundacja.org.pl
 • Telefon: 606368345

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zarząd Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży AUXILIUM
 • Adres: ul. Regis 2, 32-700 Bochnia
 • E-mail: biuro@auxilium-fundacja.org.pl
 • Telefon: 606368345

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Fundacja urzęduje w budynku, który nie jest jej własnością, został użyczony nieodpłatnie przez Gminę Miasto Bochnia. Fundacja zajmuje 1/2 biura umieszczonego na pierwszym piętrze w budynku, przy ul. Regis 2.

Przestrzenie komunikacyjne budynku nie są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na różnym poziomie, komunikacja pionowa – schody).

W budynku brak urządzeń, środków technicznych i rozwiązań architektonicznych, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – budynek posiada dwa wejścia (główne i boczne).

Dla wszystkich użytkowników przeznaczone jest wejście główne, które zlokalizowane jest przy ul. Regis. Do drzwi wejściowych prowadzą sześciostopniowe schody zaopatrzone w poręcz. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. Za drzwiami znajduje się klatka schodowa, którą należy pokonać, by dostać się do biura Fundacji, zlokalizowanego na pierwszym piętrze. Brak windy, brak podjazdu, stopnie klatki schodowej są nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach. Drzwi korytarza prowadzącego z klatki schodowej do drzwi wejściowych, prowadzących do pomieszczenia Fundacji, nie otwierają się automatycznie. Drzwi wejściowe do biura Fundacji nie otwierają sie automatycznie.

Wejście boczne nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu znajduje się próg, za progiem dalsze przemieszczanie się następuje po klatce schodowej, schody są wąskie i nieprzystosowane do poruszania się przez osoby z niepełnosprawnością.

W budynku znajdują się toalety przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Zlokalizowane są przy klatce schodowej, po jednej na każdym piętrze. Obsługa osób odwiedzających Fundację realizowana jest w biurze na pierwszym piętrze, obsługa osób z niepełnosprawnością realizowana jest na parterze budynku – osoba dyżurująca w Fundacji przechodzi na parter, by obsłużyć osobę z niepełnosprawnością.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, w sposób wizualny – tablice informacyjne umieszczone na ścianach budynku.

Zapewnienie miejsc parkingowych – w najbliższym otoczeniu budynku wyznaczone zostały 3 odpowiednio oznakowane (oznakowanie pionowe i poziome) miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, jedno przy budynku, oraz dwa od ul. Regis.

Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z pomocy psa asystującego – na terenie budynku możliwe jest poruszania się osób z niepełnosprawnością, w towarzystwie psa przewodnika, psa asystującego.

Zapewnienie możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego na miejscu lub online – na terenie budynku jest to możliwe, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby.

Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla personelu z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Przed budynkiem, w bezpośredniej okolicy przejścia dla pieszych, znajduje się znak drogowy A-30 NIEWIDOMI.

Inne informacje i oświadczenia

Personel dyżurujący w biurze Fundacji zapewni załatwienie spraw administracyjnych przez osobę z niepełnosprawnością, przechodząc z pierwszego piętra na parter i tam dokonując czynności administracyjnych.

Tłumacz PJM dostępny jest po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

Do końca roku 2022 fundacja zabezpieczy stałą obecność osób posługujących się PJM w swoich strukturach.

Wszystkim osobom obsługiwanym przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży AUXILIUM zabezpieczono możliwość kontaktu telefonicznego, przez SMS oraz kontaktu mailowego a także listownego. Kontakt telefoniczny i mailowy możliwy jest całodobowo.