STATUT FUNDACJI POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ORAZ DZIECIOM I MŁODZIEŻY „AUXILIUM” Z siedzibą w Bochni

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Mirosław Cibor, zwany dalej Fundatorem, ustanowił aktem notarialnym – Repertorium A numer 4925, spisanym w dniu 28 grudnia 2011 r. w kancelarii notarialnej przed notariuszem, Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży, „AUXILIUM”, zwaną dalej Fundacją.
§ 2
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami kraju.
§ 3
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Bochnia.
2. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne, zaś działając za granicą Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa.
3. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.
§ 4
1. Fundacja może używać pieczęci z nazwą Fundacji oraz ustanowić odznakę organizacyjną.
2. Fundacja może ustanawiać specjalne odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i innymi formami wyróżnień osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla samej Fundacji oraz w realizacji obranych przez Fundację celów.
§ 5
Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.
§ 6
Ministrem właściwym jest Minister Sportu oraz Burmistrz miasta Bochnia.

II. CELE, ŚRODKI I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI
§ 7
Celem działalności Fundacji jest :
1. promowanie profilaktyki zdrowia i urody wszystkich osób,
2. aktywizowanie ludzi niepełnosprawnych, zdrowych, oraz dzieci i młodzieży, na rzecz profilaktyki zdrowia i urody,
3. działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności w zakresie rehabilitacji,
4. inicjowanie i wspieranie działalności naukowo-badawczej i popularnonaukowej dotyczącej celów statutowych.
§ 8
1/ Fundacja realizuje cele statutowe nieodpłatnie poprzez :
a) udzielania porad i pomocy osobom fizycznym oraz osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w zakresie realizacji celów Fundacji,
b) organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji,
c) współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi stowarzyszeniami i fundacjami, a nawet osobami fizycznymi, w zakresie objętym celem Fundacji,
d) upowszechnianie wiedzy o przyczynach niepełnosprawności, zwyrodnień oraz zaburzeń spowodowanych brakiem profilaktyki zdrowia i urody,
e) finansowanie lub dofinansowanie pomocy dydaktycznych i rehabilitacyjnych dla osób z zaburzeniami wzroku,
f) finansowanie lub dofinansowanie pomocy dydaktycznych i rehabilitacyjnych dla osób z zaburzeniami ruchu,
g) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe badań naukowych w zakresie profilaktyki zdrowia i urody oraz rehabilitacji.
h) organizowania kursów, sympozjów i seminariów naukowych oraz popularnonaukowych poświęconych problemom życia codziennego,
i) organizowania koncertów muzycznych, eventów kulturalno-rozrywkowych,
j) ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, chorych, w trudnej sytuacji materialnej oraz dzieci i młodzieży,
k) fundowania stypendiów umożliwiających naukę i doszkalanie,
2/ Fundacja realizuje cele pożytku publicznego odpłatnie poprzez :
a) organizowanie kursów językowych,
b) organizowanie zajęd rehabilitacyjnych i rekreacyjnych,
c) uczestnictwo osób w imprezach rekreacyjno-sportowych.
§ 9
1. Do realizacji celów statutowych Fundacja może tworzyć wyodrębnione w jej strukturze jednostki organizacyjne oraz zatrudniać pracowników i osoby współpracujące z Fundacją w innych formach prawnych.
2. Jednostki organizacyjne powołuje swoją uchwałą Zarząd.
3. Zarząd ustala sposób działania jednostek organizacyjnych i nadaje ich Regulamin uchwałą.
§ 10
Do składania oświadczeń woli w sprawach Fundacji umocowani są:
1. Prezes Fundacji – samodzielnie
2. Wiceprezes Fundacji – samodzielnie, w sprawach majątkowych do wartości 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy zł).
3. Wiceprezes Fundacji – samodzielnie, w sprawach majątkowych do wartości 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy zł).

III. MAJĄTEK FUNDACJI
§11
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2 000 PLN
( słownie dwa tysiące złotych ), w tym 1000 zł ( słownie jeden tysiąc zł) wyodrębnionych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości oraz inne mienie nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
§ 12
1. Dochody Fundacji pochodzą z:
a/ darowizn, spadków, zapisów,
b/ subwencji i dotacji osób prawnych,
c/ dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, przeprowadzanych na podstawie wymaganej prawem decyzji właściwego urzędu,
d/ odsetek, dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego.
e/ dochodów z działalności gospodarczej
2. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.
3. Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczona jest na działalność pożytku publicznego.
§ 12
Darczyńca lub spadkodawca może zastrzec sobie anonimowość, a także wskazać cel, na który przeznacza się wniesione środki.
§ 13
Nie jest dopuszczalne:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

IV. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
§ 14 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
a/ działalność fizjoterapeutyczna – 86.90.A
b/ działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – 93.13.Z
c/ pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B
d/ fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne – 96.02.Z
e/ działalność agentów turystycznych – 79.11.A
f/ działalność agencji reklamowych – 73.11.Z
g/ pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – 47.19.Z
h/ sprzedaż detaliczna prowadzona przez Internet – 47.91.Z
i/ sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.64.Zc

V. ORGANY FUNDACJI
§ 15
Organami Fundacji jest Zarząd Fundacji oraz Rada Fundacji odwoływane i powoływane przez Fundatora. Prezesem Zarządu jest Fundator, chyba że, powoła on do pełnienia tej funkcji inną osobę, która wyrazi na to zgodę. W skład Zarządu Fundacji mogą wchodzid fundatorzy lub osoby spoza ich grona.
§ 16
1. Zarząd Fundacji jest trzyosobowy. W skład Zarządu wchodzi jego Prezes oraz dwóch Wiceprezesów.
2. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą byd osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 17
Wiceprezesów Zarządów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
§ 18
Kadencja członków Zarządu Fundacji wynosi 2 lata.
§ 19
Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. W zakresie swojej właściwości Zarząd podejmuje uchwały. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Uchwały Zarządy są podejmowane bądź na zebraniu przy obecności co najmniej 2 członków Zarządu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez Zarząd; uchwała może byd wynikiem głosów oddanych częściowo na zebraniu, częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania.
§ 20
Kompetencje Zarządu Fundacji w zakresie kierowania działalnością Fundacji obejmują w szczególności:
– opracowanie wieloletniego programu działania Fundacji;
– uchwalenie rocznego planu działalności Fundacji;
– ustalenie warunków i dopuszczalności połączenia się z inną fundacją;
– uchwalenie struktury organizacyjnej Fundacji;
– sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
– przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
– ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych do realizowania działalności statutowej.
§ 21
1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. W skład Rady Fundacji wchodzą 3 osoby, powoływane przez Fundatora.
3. Członkami Rady Fundacji nie mogą byd członkowie Zarządu Fundacji ani osoby pozostające z członkami Zarządu w związku małżeoskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieostwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
4. Członkami Rady Fundacji nie mogą byd osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
6. Członkowie Rady mogą otrzymywad z tytułu pełnienia funkcji w organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. Wysokośd oraz zasady przyznawania zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia dla członków Rady ustala Fundator.
§ 22
Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
§ 23
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, pod warunkiem obecności co najmniej co najmniej połowy członków Rady Fundacji. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdao lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
5. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
6. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
7. Nadzór nad działalnością Fundacji.
§ 24
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadao jest uprawniona do:
1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.c

VI. ZMIANA STATUTU
§ 25
Zmiana Statutu może dotyczyć zmian celów Fundacji oraz sposobu realizacji celów Fundacji.
§ 26
Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Fundator w drodze uchwały.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 27
Dla efektywnego realizowania swoich celów , Fundacja może połączyć się z inną fundacją lub podjąć współpracę z inną organizacją.
§ 28
Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.
§ 29
Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia Fundatora.
§ 30
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.
2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.
§ 31
Majątek powstały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom, których działalnośd odpowiada celom Fundacji, wskazanym przez Fundatora.
Sporządzono w dniu 28 grudnia 2011 r.